Rubriky
Organizace-hospice

Brno 27.5.2010: Medicínské, právní a etické aspekty péče o pacienta v závěru života

Masarykův onkologický ústav pořádá 27.5.2010 konferenci s názvem Medicínské, etické a právní aspekty péče o pacienta v závěru života. Bližší informace naleznete níže.

Odborná konference
„Medicínské, právní a etické aspekty péče o pacienta v závěru života“

O otázkách podoby zdravotní péče na konci života pacienta a jejích právních aspektech se
dlouhou dobu veřejně příliš nediskutovalo. Po některých marginálních politických pokusech
uzákonit v České republice eutanázii, které skončily v téměř stejný okamžik, jako začaly, se
v loňském roce objevil první vážný a seriózní příspěvek do debaty o skutečných problémech
poskytování zdravotní péče na konci života pacienta. Skupina lékařů zejména anesteziologů
za podpory několika etiků a právníků vydala Konsensuální stanovisko k poskytování
paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním.
V závěru roku pak uspořádala Právnická fakulta Univerzity Karlovy sympozium, které
prezentovalo výsledky dvouletého řešení grantu na téma „Pokyny Do not resuscitate
v klinické praxi“. V rámci tohoto sympozia zástupce Masarykova onkologického ústavu
prezentoval výsledky vnitřní debaty vedoucí k závěrům o tom, kdy je třeba a kdy nikoli
zahajovat kardiopulmonální resuscitaci u pacientů se zhoubným nádorem v terminálním
stadiu nemoci. Součástí tohoto řešení je i přímá aplikace čl. 9 Úmluvy o lidských právech
a biomedicíně, který dosud nemá žádné „prováděcí“ ustanovení v rámci českých
vnitrostátních předpisů a tím působí v praxi mnohé nejasnosti a obavy z jeho použití.
Na konci února 2010 pak Česká lékařská komora vydala doporučení svého představenstva
k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů
v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli.
Všechny tyto skutečnosti vedly Masarykův onkologický ústav k uspořádání odborné
konference věnující se otázkám zdravotní péče na konci života pacienta z pohledu medicíny,
práva a lékařské etiky, neboť tyto otázky řeší mnozí zdravotničtí profesionálové ve své
každodenní praxi a je třeba jim pomoci hledat správné odpovědi.
Na odborné konferenci vystoupí přední odborníci z oblasti medicíny – zejména oborů
anesteziologie a intenzivní medicína, paliativní medicína, lékařská etika a společně s nimi
také odborníci z oblasti práva – zejména odborníci na medicínské právo, ústavní právo
a odborníci z řad soudců a státních zástupců.
Cílem naší odborné konference je přinést jasná sdělení a doporučení o tom, jak přistupovat
k pacientům nacházejícím se na sklonku života, aby takový postup byl plně v souladu
s nejnovějšími poznatky lékařské vědy, s požadavky právních předpisů, ale také s plným
respektem k lidské důstojnosti umírajících pacientů.
Konference se uskuteční dne 27. května 2010 v sídle Veřejného ochránce práv (Údolní 39,
Brno) v čase od 10:00 hod. do 15:30 hod.
Bližší informace budou zveřejněny na www.mou.cz a také rozesílány v průběhu měsíce
května 2010, jakmile budou potvrzeni jednotliví vystupující.
Máte-li zájem účastnit se této odborné konference, můžete se již dnes předběžně přihlásit
zasláním zprávy na e-mailovou adresu: konference@mou.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *